Per­so­nen
 • Anke Grö­ner
 • Anna Roth
 • Ben­ja­min Bir­ken­hake
 • Chajm Guski
 • Cars­ten “Cas­chy” Knobloch
 • Cof­fee and TV
 • Dicht­heit & Wah­rung
   
 • Don Alp­honso
 • Don Dah­l­mann
 • Enno Park
 • Fefe
   
 • Felix Schwen­zel
 • Frank Lüb­ber­ding
 • Isa­bel Bog­dan (is a blog)
   
 • Jens Scholz
 • Jens Wein­reich
 • Julia See­li­ger
 • Jörg Kan­tel
   (Schock­wel­len­rei­ter)
 • Jür­gen Fenn 
 • Käthe Fein­strick
 • Karl-​Heinz (“Künst­ler­le­ben”)
 • Kat­rin Schus­ter
 • Kiez­neu­ro­ti­ker
 • Kiki Thae­ri­gen
 • Kon­stan­tin Klein
   
 • Lars Rei­neke
 • Little James
   
 • Mal­colm Bunge
 • Malte Wel­ding
 • Manuel Andrack
 • Mar­kus Becker (Fluss­kie­sel)
 • Mar­lous Daag­book
 • Matt Wag­ner
 • Max Bud­den­bohm
 • Mia Golare
 • Micha­lis Pan­te­lou­ris
 • My life’s cover
 • Pott­blog
 • Pro­vinz­kind
 • Rou­ven Rid­der
   
 • Sacha Brohm
 • statt­katze
 • Ste­phan Dör­ner
 • Ste­fan Nig­ge­meier
 • Sven K.
   
 • Tat­jana Molt­cha­nova
 • Taxi-​Blog
 • Tho­mas Knüwer
 • Tho­mas Tepe
 • Till­mann All­mer
   
 • Ulrich Horn
 • Vanessa Giese (“Drau­ßen
  nur Känn­chen”)
 • Vera Bunse
 • Vil­mos­körte
 • Vol­ker Strü­bing
 • Will Sagen
 • Wolf­gang Sie­beck
 • Womke
 • Pro­jekte
 • 11 Freunde
 • 42553 Nevi­ges
 • Abspann­sit­zen­blei­ber
 • Alt­pa­pier
   
 • Beet­le­bum
 • Bild­blog
 • Bis­tums­blog (Osna­brück)
 • Erich sieht
 • Fiete Ste­gers
 • flu­ter
 • Freunde von Freun­den
 • Gla­se­rei
   
 • Inter­net Law
 • Kin­der­doc
 • Kon­sumpf
 • Lies mich
 • Lon­don­blog­ger
 • Lon­don Leben
   
 • Netzpolitik.org
 • Netzwertig.com
 • Neusprech.org
 • NRW Rechts­au­ßen
   
 • Oh. It’s pla­s­tic!
 • Post von Horn
 • quer
   
 • Spree­blick
 • Spreng­satz
 • Twin­ter­view
   
 • White Tapes
 • - Com­pu­ter

 • Stadt Bre­mer­ha­ven
 • Lilli Green
 • - Pod­Casts

 • Alles außer Wei­zen
 • Bücher­schwank
 • druck­frisch
   
 • Küchenradio.org
 • Nach­ge­schla­gen
 • quer
 • Radio Bas­tard
 • Schne­cken­ra­dio
 • - Über­sicht diver­ser Pod­casts
 • WDR 2 Kaba­rett
 • Inter­na­tio­nal

  - eng­lisch

 • Dave Winer
 • Jason Kottke
 • Jeff Jar­vis
 • Kris­tine Lowe
 • Neil Gai­man
   
 • The typ­ing makes me
  sound busy
 • Dark roas­ted blend
 • In Tran­sit
 • Lost a e-​minor
 • This is not porn
 • Woos­ter Collec­tive
 • - fran­zö­sisch

 • Hervé Bizeul
 • 1 thing in a french day
 • Polly-​vous français?
 • - nie­der­län­disch

 • Elger van der Wel
 • Hans on expe­ri­ence
 • Mad­bello
 • Tho­mas Schli­jper
 • Youp van’t hek
 • Flab­ber
 • Fok!weblog
 • Frank-​ly
 • Frank­watching
 • Geen Stijl
 • - rus­sisch

 • Fima Psu­chop­adt
 • Ksenia’s Diary
 • Michail Schljap­ni­kow